Język / Language

Co to jest outsourcing?

Pojęcie „Outsourcing” pojawiło się po raz pierwszy w latach osiemdziesiątych XX wieku jednakże sama geneza tej usługi sięga lat trzydziestych XX wieku kiedy to Henry Ford stwierdził, że:

 

„Jeśli coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci,

nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania

tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my”

 

Przez długie lata outsourcing był stosowany głównie w przemyśle motoryzacyjnym pozwalając skupić się producentom tylko na tych czynnościach, które są dla nich optymalne, a rezygnując poprzez zlecenie na zewnątrz tych wszystkich niezbędnych półproduktów, które mogły być wykonane taniej przez zewnętrznego podwykonawcę. Pod koniec XX wieku, z uwagi na powtarzające się ciągle kryzysy gospodarcze, firmy zaczęły dostrzegać w outsourcingu szansę na ograniczenie kosztów. Zaczęto wyodrębniać w organizacjach procesy, które nie są kluczowe dla firmy i nie stanowią ich podstawowej działalności, a mogą być wykonywane przez zewnętrznego podwykonawcę. Obecnie jest to nowoczesna strategia zarządzania stosowana na szeroką skalę, dzięki której organizacja uzyskuje przewagę konkurencyjną i wymierne korzyści finansowe. Największe zainteresowanie outsourcingiem rozpoczęło się w 2004 r. kiedy to zaczęto wskazywać na poważną rolę w gospodarce zjawiska przenoszenia działalności przedsiębiorstw do podmiotów zewnętrznych głównie za granicę do tzw. Low Cost Countries - LCC (krajów o niskich kosztach produkcji). W dobie globalizacji przyczyniło się to do olbrzymich oszczędności, a krajom słabo rozwiniętym dało szansę na rozwój gospodarczy oraz zmniejszenie bezrobocia.

Tradycyjne powody korzystania z outsourcingu:

- podwyższenie jakości produktów lub usług,

- zmniejszenie niedoborów siły roboczej,

- lepsze radzenie sobie z ograniczeniami dotyczącymi mocy przerobowych,

- pełnienie funkcji katalizatora istotnych zmian, które nie mogą być przeprowadzone samodzielnie,

- umożliwienie firmie skoncentrowania się na kluczowych kompetencjach,

- umożliwienie firmie działania przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu,

- restrukturyzację kosztów lub przekształcenie kosztów stałych w zmienne,

- zredukowanie czasu niezbędnego do wprowadzenia produktu lub usługi na rynek dzięki dodatkowym mocom przerobowym,

- zmniejszenie poziomu ryzyka dzięki transferowi jego części do dostawcy[2]

Na początku XXI wieku przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych badania, które pokazały, że ponad 60% ankietowanych wskazało oszczędności jako podstawowy cel zastosowania outsourcingu. Przeszło połowa respondentów wskazała także kwestie nakierunkowania się na główny profil działalności oraz redukcja zatrudnienia.

Outsourcing procesów zakupowych jest stosunkowo nowym i mało znanym w Polsce rozwiązaniem polegającym na wyodrębnieniu poszczególnych procesów zakupów poza obszar organizacji. Dynamicznie rozwija się w USA oraz w Europie Zachodniej. Wzrost tego rynku w ujęciu całego globu szacowny jest na 30% rocznie. W ostatnich latach jest to najszybciej rozwijająca się dziedzina outsourcingu stopniowo także pojawiająca się już w Polsce. Istota działania outsourcingu zakupowego jest generalnie taka sama jak w przypadku zlecania na zewnątrz innych procesów. Firma, która świadczy takie usługi przejmuje proces zakupowy w całości lub pojedyncze jego elementy i przez to świadczy usługi korzystając z wiedzy, doświadczenia oraz bazy poddostawców na korzyść swoich klientów

 

Na outsourcing procesów zakupowych materiałów i usług niestrategicznych zdecydowały się już takie firmy jak Unilever, Colgate–Palmolive, Google czy Deutsche Bank. Powszechnie uważa się jednak, że

większe korzyści z outsourcingu procesów zakupowych mogą odnieść MNIEJSZE I ŚREDNIE FIRMY dzięki zastosowaniu efektu skali.

 

Firmy w USA i Europie Zachodniej, które wdrożyły u siebie outsourcing zakupów uzyskały szybką i wymierną redukcję kosztów oraz poprawę wydajności operacyjnej:

 • zredukowanie cen uzyskanych za zakup towarów i usług,
 • poprawa zgodności zamówień z dostawą,
 • obcięcie cyklu dostaw i zamówień,
 • redukcja kosztów administracyjnych związanych  z zakupami.

Wartościowe korzyści z zastosowania outsourcingu

 

 

 

 

Proces wdrażania outsourcingu w przedsiębiorstwie można podzielić na dwanaście podstawowych etapów:

 1. Sprecyzowanie celów i wymagań,
 2. Zaplanowanie procesu,
 3. Określenie potencjalnych dostawców, stopnia ich zainteresowania kontraktem i nawiązanie kontaktów,
 4. Rozmowy z kierownictwem i głównymi zainteresowanymi stronami,
 5. Rozmowy z właściwym personelem, innymi pracownikami oraz osobami spoza firmy,
 6. Wstępna selekcja dostawców i przekazanie im informacji i warunków,
 7. Ocena odpowiedzi dostawców i dalsze rozmowy,
 8. Uzyskanie aprobaty kierownictwa wyższego szczebla w koniecznych sprawach,
 9. Wyznaczenie i szkolenie zespołu ds. zarządzania kontraktem,
 10. Negocjowanie kontraktu i uzgodnienie charakterystyki świadczonej usługi,
 11. Okres przejściowy wyznaczony przez wcześniejsze etapy procesu,
 12. Zarządzanie kontraktem w sposób uzgodniony z dostawcą w fazie negocjacyjnej.

Decydując się na zastosowanie outsourcingu w swojej organizacji, każdy klient powinien brać pod uwagę poniższe czynniki decydujące o potrzebie outsourcingu: