Język / Language

RODO

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI


&1. Informacje ogólne
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bajuma MAgdalena Panicz z siedzibą w Rybniku (44-217) przy ulicy Kard. B. Kominka 50, NIP: 637-19-76-661, Regon: 364048022. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Bajuma Magdalena Panicz , ul. Kard. B. Kominka 50, 44 – 217 Rybnik lub pocztą elektroniczną: bpanicz@bajuma.pl.
 
&2. Informacje w formularzach, rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
 
  1.  W przypadku przesłania nam zapytania za pomocą formularza kontaktowego, będziemy przetwarzać podane przez Państwa informacje, w tym dane kontaktowe, w celu przetworzenia zapytania. W przypadku pytań uzupełniających dane te będą również przechowywane przez nas. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych sprawach, w których Pani/Pan kontaktuje się z nami wykorzystując formularz kontaktowy. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest właściwa obsługa naszych Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas pytania (tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: „RODO”)
  2.  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora i polegają na: składaniu ofert handlowych, sprzedaży towarów, wykonywaniu usług związanych z realizacją zamówień m.in. organizacja transportu, przesyłka kurierska, montaż, uruchomienie, serwis.
  3.  Rodzaje danych jakie zbiera administrator:
a) imię i nazwisko klienta (w tym również imiona i nazwiska pracowników składających lub obsługujących zamówienia);
b) imiona i nazwiska właścicieli przedsiębiorstwa lub osób reprezentujących zarząd; 
c) nazwę przedsiębiorstwa; 
d) adres klienta;
d) adres siedziby przedsiębiorstwa; 
e) adresy dostawy zamówionych produktów;
f) adresy email; 
g) numery telefonów i faksów konieczne do komunikacji z klientem.
4. Na serwerze przechowywane są również informacje dodatkowe powiązane z klientem 
a) historia zapytań i ofert;
b) historia zamówień;
c) historia zleceń;
d) historia faktur klienta;


&3. Udostępnianie lub powierzanie danych
 

  1.  Firma Bajuma może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom wspierającym Spółkę w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze (banki i instytucje płatnicze), audytowe, obsługują nasze systemy informatyczne, podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską, spedycyjną, podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych – w zakresie jakim staną się administratorem danych. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
  2.  Poza wymienionymi podmiotami Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.
  3.  Ponadto Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione gdy jest to konieczne do ściągnięcia zaległych należności.


&4. Prawa osób, których dane dotyczą

a) Prawo do cofnięcia zgody – mają Państwo prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielili nam Państwo. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za Państwa zgodą. 
b) Prawo dostępu do treści swoich – mogą Państwo uzyskać od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarza on Państwa dane osobowe i prawo dostępu do tych danych oraz kopię danych;
c) Prawo do sprostowania danych osobowych, gdy uważają Państwo, że dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. W tym celu muszą Państwo przedstawić dodatkowe oświadczenie, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej bpanicz@bajuma.pl lub na adres pocztowy: Bajuma Magdalena Panicz , ul. Kard. B. Kominka 50, 44 – 217 Rybnik.
d) Prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, cofnęli Państwo zgodę, Państwa dane były przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora.
e) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora – na okres umożliwiający sprawdzenie przez administratora prawidłowości tych danych, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem – a Państwo żądają ograniczenia ich wykorzystania, nie żądając ich usunięcia. 
f) Prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO) – mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe, a następnie przesłać je do innego administratora danych osobowych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 
g) Prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych. Administrator danych nie może w dalszym ciągu przetwarzać Państwa danych osobowych po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:
- przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody;
- przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy z administratorem danych;
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

&5. Profilowanie

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

&6. Postanowienia końcowe

           W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.